Polska Akademia Filmowa informuje, iż Pan Prezydent Lech Wałęsa, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 1990-1995, legendarny przywódca Solidarności, wydał dziś oświadczenie w sprawie Olega Sencowa

OŚWIADCZENIE

W przededniu rocznicy polskiego Sierpnia 1980, który przyniósł jeden z najwspanialszych ruchów społecznych Solidarność, i zapoczątkował pokojowe zmiany, które w rezultacie przyniosły Europie Wschodniej wolność od totalitarnego ustroju, staję w obronie ukraińskiego reżysera, Olega Sencowa.

Sencow demonstrował na EuroMajdanie za Ukrainą w demokratycznej Europie. Następnie pokojowo przeciwstawiał się aneksji jego rodzinnego Krymu przez Rosję. Aresztowany przez służby rosyjskie, w procesie określonym przez Amnesty International jako “nieuczciwy proces przed wojskowym sądem” został skazany na 20 lat ciężkiego łagru, mimo, iż główny świadek oskarżenia odwołał swoje zeznania przed sądem jako „wymuszone torturami”. Ostatnie słowo Sencowa, w którym prosi naród rosyjski, by „nauczył się nie bać”, jest przykładem podziwu godnej postawy na rzecz braterstwa między narodami.

Sencow, odsiadując swój wyrok, ponad 100 dni temu podjął i wciąż prowadzi głodówkę występując o uwolnienie wszystkich ukrainskich więźniów politycznych więzionych przez Rosję, jednocześnie nie występując o wolność dla siebie.

Oleg Sencow w moim najgłębszym przekonaniu swoim działaniem uosabia wszystkie ideały, które przyświecały również mnie, kiedy prowadziłem swoją pokojową walkę o przyszłość świata. Wiara w demokrację, pokojowe metody działania, brak nienawiści,  działanie na rzecz braterstwa między narodami i ostateczne poświęcenie własnej osoby dla dobra innych, niesprawiedliwie pokrzywdzonych ludzi – to cechy godne najwyższego uznania wolnego świata.

Z tych powodów zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli o uwolnienie Olega Sencowa i zgłaszam Olega Sencowa do Pokojowej Nagrody Nobla.

Gdańsk, 28 sierpnia 2018

(podpis: Lech Wałęsa)

 

Polish Film Academy informs, that Mr Lech Walesa, Nobel Peace Prize Laureate, former President of the Republic of Poland, 1990-1995, legendary Leader of Solidarity, made today the statement on case of Oleg Sentsov.

Lech Wałęsa

STATEMENT

On the eve of the anniversary of the Polish August of 1980 that brought us ‘Solidarność’, one of the most wonderful social movements ever, which initiated peaceful changes leading to Eastern Europe being liberated from a totalitarian system, I am standing up for the Ukrainian filmmaker, Oleg Sentsov.

Sentsov supported Euromaidan demonstrations in defence of Ukraine as part of a democratic Europe. He protested peacefully against Russia’s annexation of his native Crimea, and was then arrested by Russian secret services. He was subsequently sentenced to 20 years of hard labour at a trial described by Amnesty International as “an unfair trial before a martial court”. This was in spite of the fact that the chief prosecution witness withdrew his testimony on the witness stand as “obtained under duress”. Sentsov’s last words, in which he asked the Russian nation to “learn not to be scared”, is indicative of his commendable attitude towards the brotherhood of nations.

Serving his sentence, Sentsov went on a hunger strike more than 100 days ago, which continues today. He is demanding the release of all Ukrainian political prisoners imprisoned by Russia, while not appealing for his own personal freedom.

I am profoundly convinced that through his actions Oleg Sentsov represents all the ideals that motivated me during my peaceful struggle for the future of the world. A belief in democracy; in peaceful methods; renouncing hatred; working towards solidarity amongst nations, and the ultimate sacrifice of oneself for the good of other unjustly treated people: These are all highly commendable qualities, worthy of the highest recognition of the free world.

For these reasons, I am appealing to all men and women of good will to help free Oleg Sentsov and I propose Oleg Sentsov for the Nobel Peace Prize.

Gdańsk, August 28th, 2018

(signature: Lech Wałęsa)

LECH_WALESA_OSWIADCZENIE_O.SENCOW