Regulamin

Informacja do Regulaminu Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2023

Wyjątkowe odstępstwa od reguł określonych w Regulaminie podczas edycji Polskich Nagród  Filmowych ORŁY 2022 wobec ich jednorazowej wyjątkowości nie mają już zastosowania.

Jednak wyrównując powstałe zmiany, w obecnej, 25. edycji Orłów filmy i seriale telewizyjne są kwalifikowane od 1 lutego 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Regulamin Konkursu Polskie Nagrody Filmowe ORŁY

§1

1. Konkurs “POLSKIE NAGRODY FILMOWE” ma charakter dorocznego korespondencyjnego lub w formie on-line głosowania członków czynnych Polskiej Akademii Filmowej, wedle zasad określonych w Opisie funkcjonalnym głosowania w konkursie Polskie Nagrody Filmowe – ORŁY.
2. Celem Polskich Nagród Filmowych jest przede wszystkim promocja polskiej twórczości filmowej w kraju i za granicą, wyróżnienie najlepszych polskich filmów kinowych i filmowych seriali fabularnych oraz ich twórców i odtwórców ról w tych filmach i serialach, a także popularyzacja polskiego filmu kinowego wśród publiczności.

§2

Organizatorem konkursu “POLSKIE NAGRODY FILMOWE”, dalej zwanego Konkursem, jest w imieniu Polskiej Akademii Filmowej Niezależna Fundacja Filmowa.

§3

Pełna nazwa Konkursu to: “POLSKIE NAGRODY FILMOWE – ORŁY”, do której dodaje się wyróżnik w postaci (skrótowego) oznaczenia roku edycji. Nazwa konkursu oraz jego logo i statuetka pozostają pod ochroną prawną.

§4

Wszystkie Nagrody mają charakter honorowy i wręczane będą w postaci Statuetki i Dyplomu.

§5

Osoba działająca w imieniu Niezależnej Fundacji Filmowej obejmuje funkcję Dyrektora Konkursu.

§6

Niezależna Fundacja Filmowa przed każdą edycją Konkursu powierza podmiotowi posiadającemu profesjonalne przygotowanie do nadzorowania i kontroli przebiegu konkursów i plebiscytów (Komisja) obowiązki kontrolne z zakresu przestrzegania zasad regulaminu niniejszego Konkursu. Komisja rozsyła karty do głosowania, wskazuje adres, na który nadsyłane są karty z oddanymi głosami, bada ważność głosów oddanych na kandydatów i nominowanych w określonych kategoriach i na ich podstawie wyłania nominowanych i laureatów. Obowiązkiem Komisji jest zapewnienie tajności głosowania.

§7

Głosowanie odbywa się:
• za pomocą kart do glosowania wysyłanych do członków Akademii za pośrednictwem poczty;
• on-line za pośrednictwem platformy do głosowania w formie strony internetowej, poprzez zalogowanie przy pomocy indywidualnego loginu i hasła.
• W przypadku oddania głosu zarówno za pośrednictwem karty do głosowania, jak i on-line, obowiązujący jest głos oddany za pośrednictwem platformy on-line.

§8

W Konkursie mają prawo głosować członkowie czynni Polskiej Akademii Filmowej (Uprawnieni).

§9

Nagrody przyznawane są za najwyższe osiągnięcia w następujących kategoriach:
a) Najlepszy Film,
b) Najlepsza Główna Rola Męska,
c) Najlepsza Główna Rola Kobieca,
d) Najlepsza Reżyseria,
e) Najlepszy Scenariusz,
f) Osiągnięcia Życia,
g) Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska,
h) Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca,
i) Najlepsze Zdjęcia,
j) Najlepsza Scenografia,
k) Najlepsza Muzyka,
l) Najlepsze Kostiumy,
m) Najlepszy Montaż,
n) Najlepszy Dźwięk,
o) Najlepsza Charakteryzacja
p) Najlepszy Film Europejski,
r) Odkrycie Roku,
s) Najlepszy Film Dokumentalny,
t) Najlepszy Filmowy Serial Fabularny.

§10

W pierwszej turze głosowania, o której mowa w § 19, członkowie Polskiej Akademii Filmowej głosują w następujących kategoriach:

 • Najlepszy Film,
 • Najlepsza Główna Rola Męska,
 • Najlepsza Główna Rola Kobieca,
 • Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska,
 • Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca,
 • Osiągnięcia Życia,
 • Najlepszy Film Europejski,
 • Odkrycie Roku,
 • Najlepszy Filmowy Serial Fabularny
 • oraz w tych kategoriach zawodowych, do których zostali indywidualnie uprawnieni.

§11

W drugiej turze głosowania, o której mowa w § 20, wszyscy członkowie Polskiej Akademii Filmowej głosują na nominowanych we wszystkich kategoriach.

§12

1. W kategoriach wymienionych w § 9 lit. a-n oraz r, kandydują: zakwalifikowany do konkursu polski film, jego współtwórcy (Autorzy) oraz odtwórcy (Aktorzy) ról głównych i drugoplanowych w tym filmie, w kategorii wymienionej w § 9 lit. o, kandyduje zakwalifikowany do konkursu europejski film (nie polski), w kategorii § 9 lit. p, kandyduje debiutant, o którym mowa w § 15, a w kategorii § 9 lit. s kandyduje polski filmowy serial fabularny.
2. Do konkursu kwalifikowany jest film lub filmowy serial fabularny spełniający następujące warunki:
a) jest filmem polskim lub filmem europejskim (nie polskim) w rozumieniu odrębnych przepisów, nadto:

 • jest filmem kinowym o długości 70 i więcej minut ekranowych, bez względu na gatunek i technikę realizacji,
 • był rozpowszechniany po raz pierwszy w czasie pomiędzy 1 stycznia, a 31 grudnia roku poprzedzającego rok edycji Konkursu, nieprzerwanie przez co najmniej przez 7 dni, co najmniej 1 seans dziennie, na ogólnie dostępnych, płatnych seansach kinowych w Polsce i był ogłoszony w programie kina, w którym był wyświetlany;

b) w kategorii najlepszy film dokumentalny:

 • jest filmem polskim o długości 40 i więcej minut ekranowych, bez względu na technikę realizacji, jest filmem dokumentalnym kreatywnym, który interpretuje rzeczywistość, nadając mu oryginalną, zdecydowanie artystyczną formę i przedstawia autorski punkt widzenia,
 • był rozpowszechniany po raz pierwszy w czasie pomiędzy 1 stycznia, a 31 grudnia roku poprzedzającego rok edycji Konkursu, nieprzerwanie przez co najmniej przez 7 dni, co najmniej 1 seans dziennie, na ogólnie dostępnych, płatnych seansach kinowych w Polsce i był ogłoszony w programie kina, w którym był wyświetlany; lub – w zależności co nastąpiło najpierw – którego pierwsza emisja telewizyjna nastąpiła w jednej ze stacji telewizyjnych: TVP, TVN, Polsat, CANAL+, HBO – po raz pierwszy w czasie pomiędzy 1 stycznia, a 31 grudnia roku poprzedzającego rok edycji Konkursu, i była ogłoszona w programie stacji telewizyjnej, w której była nadawana.

c) w kategorii najlepszy filmowy serial fabularny:

 • jest serialem polskim – do oceny postanowienia dotyczące filmu stosuje się odpowiednio,
 • składającym się z dwóch lub więcej części, ale o ich skończonej liczbie, o łącznym czasie 150 i więcej minut ekranowych, przedstawiającym oryginalną, fikcyjną, samodzielną i skończoną historię,
 • został zrealizowany przy pomocy metody filmowej, ujęcie po ujęciu,
 • którego pierwsze nadanie, obejmujące większość części serialu, nastąpiło u podmiotu dostępnego na terenie Polski – po raz pierwszy w czasie pomiędzy 1 stycznia, a 31 grudnia roku poprzedzającego rok edycji Konkursu, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1, i było ogłoszone w programie nadawcy.

3. O zakwalifikowaniu do konkursu filmów decyduje Niezależna Fundacja Filmowa na podstawie danych pochodzących od wiarygodnego podmiotu prowadzącego badania rynku w zakresie dystrybucji filmowej w Polsce lub na wniosek producenta filmu, popartego oświadczeniem dystrybutora lub na wniosek dystrybutora w przypadku europejskiego filmu (nie polskiego), w przypadku filmu dokumentalnego kandydującego wyłącznie w kategorii najlepszy film dokumentalny i w przypadku filmowego serialu fabularnego oprócz uprzednio wymienionych – lub na podstawie oświadczenia stacji telewizyjnej i zgłoszenia producenta.
4. O zakwalifikowaniu do konkursu kandydatów (z wyjątkiem kandydatów w kategorii Osiągnięcia Życia) decyduje Niezależna Fundacja Filmowa, biorąc pod uwagę w pierwszym rzędzie napisy do filmu lub serialu i/lub formularz informacyjny złożony przez firmę producenta i posiłkowo stosując w tym zakresie standardy europejskie.
5. W przypadku konfliktu prawnego, dotyczącego napisów do filmu, Niezależna Fundacja Filmowa zachowuje prawo nie zakwalifikowania osiągnięcia do konkursu lub, odpowiednio, zatrzymania nagrody do czasu rozstrzygnięcia konfliktu.
6.  Niezależna Fundacja Filmowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy żaden z podmiotów wymienionych w ust. 3 nie przedstawił danych świadczących o dystrybucji filmu bądź serialu.

§13

W kategoriach:

 • Najlepsza Główna Rola Męska,
 • Najlepsza Główna Rola Kobieca,
 • Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska,
 • Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca,

za konkretny film do nagrody kandydować może tylko jedna osoba (kandydatura indywidualna); na pisemną prośbę producenta filmu może kandydować więcej niż jedna osoba (kandydatury indywidualne).

§14

W kategoriach:

 • Najlepszy Scenariusz,
 • Najlepsza Reżyseria,
 • Najlepsze Zdjęcia,
 • Najlepsza Scenografia,
 • Najlepsza Muzyka,
 • Najlepszy Montaż,
 •  Najlepszy Dźwięk,
 • Najlepsze Kostiumy,
 • Najlepsza Charakteryzacja

za konkretny film do nagrody kandydować mogą łącznie nie więcej niż 4 osoby w jednej kategorii, zgodnie z § 12 p. 4 i 5. W przypadku, gdy do nagrody kandydują dwie, trzy lub cztery osoby (kandydatura łączna), wręczana jest jedna Statuetka i każdemu z Laureatów wręczany jest Dyplom.

§15

W kategorii Odkrycie Roku – nagroda przyznawana jest debiutantom polskiego filmu, po raz pierwszy kandydującym do Polskich Nagród Filmowych – Orły, w kategoriach w których mowa w §13 i §14.

§16

1. Nagroda w kategorii Najlepszy Film przyznawana jest głównemu producentowi i reżyserowi filmu oraz koproducentom. Główny producent i reżyser otrzymują po jednej Statuetce, każdemu z Laureatów wręczany jest Dyplom.
2. Nagroda w kategorii Najlepszy Filmowy Serial Fabularny przyznawana jest wiodącemu reżyserowi i wiodącemu scenarzyście, głównemu producentowi i nadawcy, który dokonał premierowego nadania – po jednej Statuetce i Dyplomie.
3. Nagroda w kategorii Najlepszy Film Europejski przyznawana jest reżyserowi filmu.
4. W kategorii Najlepsza Muzyka kandyduje autor/autorzy oryginalnej muzyki skomponowanej specjalnie do zakwalifikowanego filmu, stanowiącej co najmniej 30% czasu trwania wszystkich utworów muzycznych użytych w filmie.

§17

1. Nagrodę za Osiągnięcia Życia może otrzymać przedstawiciel jednego z zawodów filmowych za wybitne osiągnięcia w swoim zawodzie na przestrzeni życia. Jednego kandydata w tej kategorii wskazuje każdy uprawniony do głosowania.
2. Laureatem Konkursu w kategorii Osiągnięcia Życia można zostać tylko raz.
3. Nagrody za Osiągnięcia Życia nie przyznaje się pośmiertnie.

§18

Głosowanie przebiega w dwóch turach.

§19

1. W pierwszej turze do wszystkich uprawnionych rozsyłane są karty do głosowania lub dane elektroniczne z umieszczonymi na nich listami kandydatów, na których mogą głosować uprawnieni stosownie do §10.
2. Uprawniony proszony jest o wskazanie po pięciu kandydatów z każdej kategorii (z wyjątkiem kategorii Osiągnięcia Życia) przez zaznaczenie odpowiednich pozycji oraz o wskazanie kandydata w kategorii Osiągnięcia Życia przez wpisanie jego imienia i nazwiska w wyznaczonym polu karty do głosowania. Na karcie do głosowania wymienieni są dotychczasowi Laureaci w kategorii Osiągnięcia Życia.
3. Warunkiem uznania głosu za ważny jest prawidłowe wskazanie na podpisanej karcie do głosowania albo w głosowaniu on-line oraz wpłynięcie głosu pod oznaczony adres przed upływem wyznaczonego terminu. Wskazanie więcej niż pięciu kandydatów eliminuje głos. Wskazanie mniej niż pięciu kandydatów nie wpływa na ważność głosu. Nieprawidłowe wskazanie w jednej lub więcej kategoriach nie unieważnia prawidłowego wskazania w pozostałych kategoriach.
4. Nominację w danej kategorii otrzymuje pięciu kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ilość głosów ważnych.
5. W przypadku, gdy:
a) pierwszy lub drugi lub trzeci lub czwarty rezultat w danej kategorii osiągnięty jest przez więcej niż jednego kandydata, nominacje otrzymują wszyscy kandydaci z równą ilością głosów dającą im ten rezultat, przy czym, jeżeli w ten sposób liczba nominowanych jest równa pięciu bądź przekracza liczbę pięć osób, kandydaci z mniejszą liczbą głosów nie uzyskują nominacji.
b) piąty rezultat w danej kategorii osiągnięty jest przez więcej niż jednego kandydata, nominację otrzymują wszyscy kandydaci z równą ilością głosów dającą im ten rezultat, z zastrzeżeniem lit a, powyżej.
6. Nie ogłasza się publicznie nominacji do kategorii Osiągnięcia Życia, z wyjątkiem umieszczenia nominowanych na kartach do głosowania drugiej tury.

§20

1. W drugiej turze do uprawnionych rozsyłane są ponownie karty do głosowania lub dane elektroniczne, zawierające listy nominacji we wszystkich kategoriach.
2. Uprawniony proszony jest o wskazanie po jednym kandydacie spośród nominowanych w każdej z kategorii.
3. Warunkiem uznania głosu za ważny jest prawidłowe wskazanie na podpisanej karcie do głosowania albo w głosowaniu on-line oraz wpłynięcie głosu pod oznaczony adres przed upływem wyznaczonego terminu. Wskazanie więcej niż jednego kandydata jest nieprawidłowe. Nieprawidłowe wskazanie w jednej lub więcej kategoriach nie unieważnia prawidłowego wskazania w pozostałych.
4. Laureatami Konkursu w danej kategorii zostają ci spośród nominowanych, którzy uzyskają największą liczbę głosów ważnych.
5. W przypadku uzyskania tej samej, najwyższej liczby głosów przez dwóch lub więcej nominowanych w danej kategorii, do głosów z drugiej tury dolicza się głosy oddane na danego kandydata w pierwszej turze.

§21

1. W Konkursie przyznawana jest także Nagroda Publiczności.
2. Publiczność głosuje na filmy nominowane w kategorii Najlepszy Film. Sposób oddawania głosów przez Publiczność oraz zasady ich podliczania ustalane są corocznie w porozumieniu z patronami medialnymi Konkursu.
3. Nagroda w kategorii Nagroda Publiczności jest przyznawana reżyserowi filmu w postaci Statuetki i Dyplomu.

§22

Niezależna Fundacja Filmowa może przyznać Zagraniczną Nagrodę Specjalną oraz Krajową Nagrodę Specjalną dla osoby fizycznej lub prawnej, bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej za znaczący wkład w rozwój sztuki filmowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego filmu, a szczególnie zasłużonym dla Konkursu nagrodę Przyjaciel ORŁÓW.

§23

Dyrektor Konkursu zobowiązany jest do zorganizowania przebiegu głosowania w sposób zgodny z zasadami ustalonymi w niniejszym regulaminie, przy zachowaniu tajemnicy głosowania, oraz poddaniu go procedurom określonym przez Komisję.

§24

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Niezależna Fundacja Filmowa.