Zasady

ZASADY POLSKIEJ AKADEMII FILMOWEJ

Zasada 1

1.1 “Polska Akademia Filmowa”, dalej zwana “Akademią”, utworzona została w 2003 r. przez Niezależną Fundację Filmową z inspiracji Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych jako autonomiczny program, powstały z dorobku pierwszych pięciu edycji Polskich Nagród Filmowych ORŁY, skupiając osoby i podmioty, których działalność zawodowa artystyczna lub gospodarcza związana jest z twórczością i przemysłem filmowym, którzy chcieli i chcą swym autorytetem oraz działaniem wspierać a także realizować jej cele.

1.2 Akademia jest samodzielnym, odrębnym i niezależnym programem, będąc jednostką organizacyjną Niezależnej Fundacji Filmowej. Koszty działalności Akademii pokrywane są ze środków własnych Niezależnej Fundacji Filmowej oraz ze środków uzyskanych przez nią z przeznaczeniem na Akademię. Niezależna Fundacja Filmowa zapewnia obsługę Akademii.

1.3 Podstawowym celem Akademii jest promocja filmu polskiego poprzez coroczne wyróżnianie osiągnięć twórców i wykonawców w dziedzinie sztuki filmowej a także wyróżnianie dorobku filmowego.

1.4 Akademia może również wypowiadać się w sprawach ważnych dla środowiska ludzi sztuki filmowej jak też podejmować inicjatywy organizacyjne służące tej sztuce.

1.5 Akademia przede wszystkim będzie dokonywała wyboru laureatów w ramach konkursu “Polskie Nagrody Filmowe ORŁY”.

1.6 Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu “Polskie Nagrody Filmowe ORŁY”, do którego prawa i który pozostaje w dyspozycji Niezależnej Fundacji Filmowej, określa regulamin “Polskich Nagród Filmowych ORŁY”. Regulamin ten stanowi załącznik 1 do niniejszych Zasad. Zmiany regulaminu dokonywane będą przez wszystkich członków Akademii w drodze głosowania korespondencyjnego.

Zasada 2

2.1 Członkami Akademii są ludzie polskiej sztuki filmowej, którzy złożyli deklaracje członkowskie.

2.2 Dotychczasowym członkom Akademii, którzy są członkami czynnymi i których nazwiska i imiona zawiera lista stanowiąca załącznik 2 do niniejszych Zasad, przysługuje miano “Członka Założyciela”.

2.3 W Akademii są następujące kategorie członkostwa :
–           członkostwo czynne (z prawem do głosowania);
–           członkostwo honorowe (bez prawa do głosowania)
–           członkostwo wspierające (bez prawa do głosowania)

2.4 Członkami czynnymi Akademii mogą być polscy filmowcy, czynni zawodowo, których praca znana jest w kraju, oraz osoby, których działalność zawodowa związana jest z twórczością filmową, i których wsparcie pomoże realizować cele Akademii, np. dystrybutorzy, operatorzy kin, historycy filmowi – którzy zaproszeni przez Akademię zadeklarują wolę czynnego wspierania celów Akademii.

2.5 Kandydatów na nowych członków czynnych Akademii ma prawo zgłosić każdy z członków czynnych i honorowych Akademii raz w roku kalendarzowym, przedstawiając przy tym pisemne uzasadnienie kandydatury.

2.6 Uchwały o zaproszeniu kandydata w poczet członków czynnych Akademii podejmowane będą przez wszystkich członków czynnych Akademii zwykłą większością głosów w głosowaniu korespondencyjnym.

2.7 Liczba nowo przyjętych członków czynnych Akademii w roku kalendarzowym, w trybie określonym w 2.5 i 2.6, nie powinna przekroczyć liczby stanowiącej 5 % ogólnej liczby członków czynnych Akademii, chyba, że Kapituła, o której mowa w zasadzie 3, postanowi inaczej.

2.8.1. Laureaci i Nominowani w konkursie Polskich Nagród Filmowych ORŁY są zaproszeni do członkostwa czynnego automatycznie (bez względu na obywatelstwo).

2.8.2. Laureaci Nagrody za Osiągnięcia Życia uzyskują automatycznie dożywotni tytuł honorowy Senator Polskiej Akademii Filmowej.

2.9 Na życzenie członków Akademii i ich decyzją, członkiem czynnym może zostać cudzoziemiec.

2.10 Kandydat może zostać członkiem czynnym Akademii dopiero po złożeniu deklaracji członkowskiej.

2.11 Członkami honorowymi mogą być zasłużeni polscy filmowcy lub filmowcy spoza Polski, których praca inspirowała i miała wpływ na polskie kino, lub osoby spoza środowiska filmowego, które wniosły szczególny wkład w rozwój kina polskiego. Członkowie honorowi nie głosują.

2.12 Kandydatów na członków honorowych ma prawo zgłosić raz w roku kalendarzowym każdy z członków czynnych i honorowych Akademii, przedstawiając przy tym pisemne uzasadnienie kandydatury.

2.13 Członkostwo honorowe kandydat uzyskuje, jeżeli wniosek o to członkostwo zostanie zaakceptowany w głosowaniu korespondencyjnym wszystkich członków czynnych Akademii zwykłą większością.

2.14 Uhonorowany wyraża zgodę na przyjęcie członkostwa honorowego.

2.15 Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wspierające (przede wszystkim finansowo, organizacyjnie lub poprzez sponsoring) cele Akademii. Członkowie wspierający nie głosują.

2.16 Prezydent Akademii, o którym mowa w zasadzie 3, powiadamia korespondencyjnie wszystkich członków Akademii o członkach wspierających.

2.17 Listę członków Akademii zawierającą także ich dane teleadresowe prowadzi Niezależna Fundacja Filmowa.

2.18 Utrata członkostwa w Akademii następuje w przypadku:

a) śmierci członka, będącego osoba fizyczną albo likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka będącego osobą prawna lub jednostką organizacyjną nie posiadającej tej osobowości,
b) wykluczenia z Akademii na wniosek co najmniej 30 członków czynnych Akademii zawierający pisemne uzasadnienie, na podstawie uchwały wszystkich członków Akademii.

c) a nadto:

– w przypadku członkostwa czynnego – w razie nie wzięcia udziału w głosowaniu w konkursie Polskie Nagrody Filmowe ORŁY przez kolejne trzy lata i po jednorocznej przerwie w zaproszeniu do głosowania, nie wzięcia udziału w głosowaniu po ponownym zaproszeniu do głosowania,

– w przypadku członkostwa wspierającego – w razie zaprzestania wspierania celów Akademii.

Zasada 3

3.1 Wszyscy członkowie czynni Akademii tworzą Kapitułę Akademii.

3.2 Kapituła może powołać ad hoc, dla rozwiązania jakiegoś problemu lub kwestii, zespoły, grupy, komisje, etc.

3.3 Akademia posiada Prezydenta, który pełni funkcję honorową.

3.4 Członkowie Kapituły strzegą stosowania niniejszych Zasad.

Zasada 4

4.1 Prezydent Akademii jest wybierany przez Kapitułę Akademii spośród członków czynnych Akademii w głosowaniu korespondencyjnym, zwykłą większością głosów.

4.2 Kandydaci na Prezydenta Akademii sami zgłaszają swoją kandydaturę, prezentując pisemnie siebie i motywy kandydowania.

4.3 Kandydaturę na Prezydenta Akademii można zgłosić po wezwaniu do zgłaszania kandydatur, ogłoszonym przez Niezależną Fundację Filmową, nie później niż na dwa miesiące przed upływem kadencji ustępującego Prezydenta.

4.4 Kadencja Prezydenta Akademii trwa 2 lata.

4.5 Prezydent Akademii pełni funkcję honorową.

4.6 Prezydent Akademii reprezentuje Akademię podczas ważnych wydarzeń kulturalnych i uroczystości.

4.7 Prezydent Akademii może przed upływem kadencji złożyć rezygnację z pełnionej funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. W takim razie, w terminie najbliższego głosowania w konkursie “Polskie Nagrody Filmowe ORŁY”, przeprowadzane są nowe wybory na pełną kadencję.

Zasada 5

5.1 Kapituła podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, chyba, że z Zasad wynika co innego.

5.2 Kapituła podejmuje uchwały w głosowaniu pisemnym drogą korespondencyjną.

5.3 Projekt uchwały jest przesyłany listem do wszystkich czynnych członków Akademii. Głosy oddaje się na piśmie pod treścią uchwały i powinny zostać odesłane do adresata wskazanego w liście przesyłającym projekt uchwały, w oznaczonym czasie; czas ten nie może być krótszy niż 2 tygodnie od daty wysłania projektu uchwały.

5.4 O ważności głosu decyduje data jego wpływu do adresata, o którym mowa w 5.3.

5.5 Głosowanie jest ważne niezależnie od liczby oddanych głosów.

5.6 Głosowanie lub powiadamianie drogą korespondencyjną oznacza dokonywanie tego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Zasada 6

6.1 Zasady wchodzą w życie po przyjęciu ich przez Kapitułę zwykłą większością głosów.