Apel europejskiego przemysłu audiowizualnego do Komisji Europejskiej i rządów państw członkowskich

Europejski przemysł audiowizualny, jeden z największych przemysłów kultury w Europie pod względem dochodu, wkładu w PKB i liczby zatrudnionych osób, jest głównym gwarantem kulturowej różnorodności i twórczości w Europie.

Branża ta składa się głównie z małych firm oraz twórców i pracowników technicznych zatrudnionych – jak w żadnej innej branży – w 98% na umowach o dzieło i zleceniach, co czyni ją niezwykle wrażliwą na kryzys spowodowany przez koronawirus.

Blokowanie jego rozprzestrzeniania spowodowało zamknięcie tysięcy kin i odwołanie lub przerwanie produkcji filmów i seriali w całej Europie. Ta blokada powoduje natychmiastowe anulowanie setek produkcji w fazie zdjęć, zakłócenie przepływu środków pieniężnych i spodziewane bankructwa wielu firm produkcyjnych.

W efekcie domina wpływa to na całą branżę: wszyscy twórcy i współpracownicy na umowach o dzieło i zlecenie zostają znienacka bez pracy i bez żadnego zabezpieczenia socjalnego, dostawcy usług technicznych, pracownicy techniczni, agencje reklamowe i promocyjne – łącznie miliony pracujących.

Wszystko to dzieje się lawinowo i powoduje nieodwracalny wyłom w europejskiej twórczości audiowizualnej z dramatycznymi konsekwencjami, które trudno przecenić, tym bardziej, że długość czasu zawieszenia jest nieznana.

Aby zapobiec chociaż w części tej sytuacji, składamy 10 propozycji do natychmiastowego wprowadzenia:

• Dzieła w dystrybucji:
Setki gotowych filmów europejskich doświadczają odwołania lub opóźnienia rozpowszechniania w kinach, mimo że poniesione już zostały znaczne wydatki w związku z ich dystrybucją.

Proponujemy zatem:

Rekompensaty za odwołane seanse w kinach
1. Utworzenie europejskiego i państwowego systemu rekompensat dla wszystkich poszkodowanych w wyniku opóźnienia i odwołania dystrybucji europejskich dzieł audiowizualnych, w tym dystrybutorom i producentom, za straty z tytułu zmniejszonych wpływów ze sprzedaży biletów, niespełnionych warunków przedsprzedaży tych dzieł, a także kosztów kampanii promocyjnych, poniesionych w całości lub częściowo.

Filmy kinowe na platformy cyfrowe
2. Wzmocnienie dystrybucji filmów kinowych na platformach online, przy zachowaniu sprawiedliwej kompensacji finansowej dla producentów i dystrybutorów tych filmów, poprzez rozluźnienie wszystkich przepisów dotyczących kolejności pól eksploatacji oraz innych wymogów, których spełnienie jest konieczne do uzyskania funduszy państwowych opartych na przychodach kinowych oraz ilości kin biorących udział w dystrybucji. To staje się szczególnie istotne dzisiaj, ponieważ beneficjentami dystrybucji online będą miliony skazanych na izolację ludzi.

• Dzieła w przygotowaniach i w produkcji:
Dla europejskich filmów i seriali, które są w fazie przygotowania do produkcji lub już w produkcji:

Fundusze ratunkowe i pożyczki na przerwane produkcje
3. Utworzenie przez rządy krajowe funduszy ratunkowych i zapewnienie nieoprocentowanych pożyczek na pokrycie kosztów wynagrodzeń twórców, obsady, członków ekip i dostawców.

Ubezpieczenia produkcji gwarantowane przez państwo
4. Udzielenie europejskich i państwowych gwarancji dla firm ubezpieczeniowych na wypłaty roszczeń z tytułu zawieszenia produkcji i na objęcie jak najszybciej tanimi ubezpieczeniami ryzyk związanych z koronawirusem ponoszonych przez producentów, aby mogli rozpocząć produkcję tak szybko, jak to możliwe.

Poluzowanie umów i wydłużenie decyzji finansowych
5. Zwolnienie producentów z wszelkich umownych terminów przez podmioty finansujące, nadawców i platformy, oraz przedłużenie ważności ich decyzji finansowych, na czas do końca okresu zawieszenia, a w przypadkach, kiedy nadawcy lub platformy są głównymi podmiotami finansującymi – pokrycie przez nich kosztów zawieszenia produkcji w ramach swojego wkładu w budżet produkcji.

Zawieszenie poboru podatków i rat kredytów
6. Odroczenie poboru podatków, składek na ubezpieczenie socjalne i wszelkich innych pośrednich lub bezpośrednich zobowiązań podatkowych związanych z produkcją i działalnością firm produkcyjnych, a także doprowadzenie do zawieszenia spłat kredytów zaciągniętych przez producentów w państwowych i komercyjnych bankach.

• Dzieła w fazie rozwoju:

Fundusze publiczne działające non-stop, większe fundusze na development
7. Takie zorganizowanie systemów finansowania publicznego, aby możliwe było kontynuowanie ich działalności bez przerw, w razie potrzeby w trybie online, oraz zapewnienie zwiększonego finansowania dla rozwoju projektów, które zapewni utrzymanie zespołom twórców pracującym nad tymi projektami.

Zwiększenie prac nad nowymi projektami przez platformy cyfrowe i nadawców
8. Zachęcenie zarówno publicznych, jak i komercyjnych nadawców oraz platform OTT, którzy są beneficjentami naszej twórczości audiowizualnej, do kontynuowania i zwiększenia działań związanych z rozwojem projektów w solidarności z branżą, aby była ona gotowa do szybkiego i skutecznego powrót do normalnej działalności;

Promowanie produkcji pozytywnych treści prospołecznych
9. Promowanie produkcji wartościowych treści (pozytywnych, edukacyjnych, prozdrowotnościowych, optymistycznych) w odpowiedniej różnorodności, aby pomóc widzom w radzeniu sobie z ograniczeniami mobilności i stresem.

• Wykorzystanie dzieł:

Zwiększenie zakupu gotowych filmów przez platformy i nadawców
10. Promowanie nabywania przez nadawców i platformy gotowych produkcji z zasobów wszystkich europejskich producentów po właściwych i sprawiedliwych cenach, aby wypełnić lukę, spowodowaną zamknięciem kin i zawieszeniem produkcji w połączeniu ze wzrostem oglądalności on-line.

Jesteśmy do dyspozycji w celu szczegółowego omówienia powyższych propozycji.

Paris/Warszawa 15.03.2020

Alvaro Longoria
President European Producers Club

Dariusz Jabłoński
Prezydent Polska Akademia Filmowa
VicePresident European Producers Club

Radosław Śmigulski
Dyrektor Polski Instytut Sztuki Filmowej

Alexandra Lebret
Managing Director European Producers Club

APEL WSPARŁY:

Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych
Gildia Reżyserów Polskich
Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM
Gildia Scenarzystów Polskich
Polskie Stowarzyszenie Charakteryzatorów
Polskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC